Aktuelno

Nastajanje mreže 4P

Centar ženskih prava preuzeo je vodeću ulogu u razvijanju usko profilisane mreže pomagačica koja će profesionalno odgovoriti na izazove i prepreke sa kojima se mogu susretati odgovarajući na potrebe žena, gdje je u procesu ostvarivanja prava neizostavna komunikacija sa institucijama odgovornim za zaštitu žena od nasilja.

Organizovale smo proces Strateškog planiranja. Kao rezultat ocrtan je okvir saradnje i organizacioni model za mrežu pomagačica i podražavateljica u zajednici, braniteljica ljudskih prava obučenih i podržanih pod okriljem ovog projekta da prepoznaju, podrže i pomognu ženama s iskustvom nasilja i u riziku od nasilja u pristupu uslugama i pravdi.

Mreža je dobila svoje ime „Mreža pomagačica koje podržavaju žene u pristupu uslugama i pravdi“, misiju, viziju, strateške oblasti djelovanja, politike i standarde koji će sve njene postojeće ali i buduće članice i članove voditi u radu.