Aktuelno

Jedinstven kurikulum za intenzivnu edukaciju pomagačica u lokalnim zajednicama

Centar ženskih prava iz Zenice je 2020. godine radio na razvijanju ideje sa ciljem pružanja bolje i pristupačnije usluge i prije svega, prve informacije za žene žrtve nasilja. U januaru 2021. godine u partnerstvu sa Udruženjem žena Romkinja iz Bijeljine započele smo jedinstven projekat „Pružanje podrške u pristupu pravdi i socijalnim uslugama u lokalnoj zajednici”, kojeg je finansirala Evropska unija.

Više od 65 članica ženskih organizacija, profesionalki u oblasti obrazovanja, socijalne zaštite, prava, novinarstva, žene u biznisu, referentice pri vladinim institucijama, osobe sa invaliditetom, LBQ žene, članice omladinskih grupa i romskih organizacija, kao i feminsitičke aktivistice sa dugogodišnjim iskustvom prolazile su program obuke (juni 2022 – maj 2023).

Višemjesečni, intenzivni program izgradnje kapaciteta realiziran je kroz tri (3) modula i mentorsku podršku, omogućio direktni transfer znanja i vještina relevantnih za adekvatno predstavljanje ranjivih grupa u procesu ostvarivanja njihovih prava, kroz koji su polaznice:

  • Usvojile znanja i razvile kapacitete za primjenu specifičnog, rodno osjetljivog, pristupa orijentiranog prema potrebama korisnice
  • Stekle praktična znanja i razvile vještine o osnovnim radnjama u pružanju podrške žrtvama rodno zasnovanog nasilja i drugim ranjivim kategorijama
  • Stekle osnovna znanja o dostupnoj pravnoj zaštiti, servisnim institucijama i referalnim mehanizmima u oblasti rodno zasnovanog nasilja.

 

U narednom periodu organizovat ćemo novi ciklus obuka i pozivamo vas da pratite našu stranicu i možda upravo vi postanete nova pomagačica.